داکت اسپلیت

Duct splits

 

داکت اسپلیت در ظرفیت های در ظرفیت های ۲۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ Btu/hr با قابلیت سرمایش و گرمایش ارائه میگردد.